ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. Bu standart, yerine geçtiği ISO/IEC Kılavuz 25 ve EN 45001’in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır.ISO 17025, kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya kalibrasyon laboratuarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir.
Laboratuar teknik yeterliliğiLaboratuarların teknik yeterlilikleri pek çok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerin bazıları:
Laboratuar personelinin vasıfları, eğitim durumu ve tecrübesi. Deney/ölçüm donanımının teknolojik durumu ve kalibrasyonu. Numune alma metotlarının uygunluğu. İstenen sonucu veren nitelikte deney metotlarının laboratuarda kullanılabilirliği. Ulusal/uluslararası ölçüm standartlarına olan izlenebilirlik. Etkin kayıt ve rapor sunma sistemi. Deney/ölçüm tesislerinin niteliği.Laboratuar akreditasyonu nasıl gerçekleştirilir?Bir laboratuar TSE EN ISO/IEC 17025 numaralı standarda uygunluğu sağlamakla akreditasyona hazır hale gelmektedir. Ancak; bu standartlara ilave olarak laboratuarların çalışma alanıyla ilgili ek kriterleri içeren dokumanlar da vardır.Akreditasyon süreci kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşur:•başvuru dosyası hazırlanır, Turkak' a sunulur.•başvuru dosyasındaki evraklar kontrol edilir varsa eksikliklerin tamamlanması istenir,•denetim tarihi ve denetçiler konusunda mutabakat sağlanır,•denetçiler doküman incelemesi yapar ve saha denetimine gidilir,•varsa, uygunsuzlukların giderilmesi istenir,•denetim raporu TÜRKAK Yönetim Kurulu’na sunulur,•akreditasyon kararı alınır.